YETERLİLİKLER
Hemşirelik1-Yaşam dönemlerine göre kadın ve erkeğin potansiyel ve mevcut sorunlarını bilir2-Yaşam bulgularını alabilir ve değerlendirebilir3-Ulusal ve uluslar arası düzeyde hemşirenin tanımını, rol ve sorumluluklarını bilir4-Türkiye’de ve dünyada hemşireliğin tarihi gelişimi ve hasta bakımını açıklayabilir5-Teknik araç gereçleri kullanabilir.6-Teknik araç gereçleri kullanabilir7-Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri, hasta haklarını ve etik yaklaşımları tanımlayabilir8-Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşları bilir9-Problem çözümünde uygun hemşirelik araç ve yöntemlerini kullanabilir.10-Mesleki sorunlarla ilgili eylem planı oluşturabilir11-Kadın ve erkek anatomi ve fizyolojisini açıklar12-Her yaş grubuyla terapatik iletişim kurabilir13-Hemşirenin yasal yönlerini açıklayabilir14-Hemşirelik sürecini uygulayabilir.15-Hemşirelikle ilgili gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, araştırma yapabilir.16-Hasta ve sağlıklı bireye-aileye-topluma eğitim verebilir17-Gelişim dönemlerine göre sağlıklı ve hasta çocuğu tanımlayabilir, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilir18-Enteral ve parenteral ilaç uygular.19-Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik bilgi ve uygulamalarını geliştirebilir.20-Ekip Çalışmalarında rol alabilir.21-Eğitim gereksinimlerini tanımlar, planlar, uygular ve değerlendirir.22-Eğitimde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir23-Disiplinler arası hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilir24-Birinci, ikinci, üçüncü sağlık hizmeti sunabilir.25-Birey, aile ve topluma hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımı sunabilir.26-Atatürk’ün yol gösterdiği aydınlık yolda din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara eşit hizmet etmeyi kendine vazife belir27-Aile planlaması, genetik, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda danışmanlık yapabilir.